Privacyverklaring

Algemeen

Bij De Suite B.V. (hierna ook te noemen wij en ons) vindt uw privacy belangrijk en verwerken wij uw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet en daarmee deze Privacyverklaring. Dit houdt in dat wij de gegevens alleen verwerken voor het doel waarvoor zij verkregen zijn en dit op behoorlijke en zorgvuldige wijze doen.

De privacyverklaring is van toepassing op elk gebruik van onze website en op alle persoonsgegevens die geregistreerd worden via onze website, telefonisch- en mailcontact en in onze winkel.

Wij nemen onze verplichtingen ten aanzien van uw privacy en de verwerking en doorgifte van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij hebben dan ook passende technische en organisatorische maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de overdracht en het bewaren van gegevens veilig verlopen.

 

Registratie persoonsgegevens

De Suite B.V. legt uw gegevens vast als u producten of diensten van ons afneemt. Uw persoonsgegevens worden opgeslagen in een centraal, elektronisch klantenbestand.

In de volgende situaties registreren wij uw persoonsgegevens;

 • In onze winkel bij het adviesgesprek over uw opdracht aan ons,
 • Bij de uitvoering van een aan ons verleende opdracht,
 • Bij het bezoeken van onze website,
 • Bij het aanvragen van een brochure via onze website,
 • Bij het invullen van sollicitatie- en contactformulieren op de website.

Wij kunnen van u de volgende informatie vragen en/of registreren;

 • Geslacht, voornaam, achternaam, straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres,
 • En andere relevante informatie die noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten, waaronder ook medische gegevens,
 • Onze servers kunnen automatisch bepaalde gegevens registreren, zoals URL, IP-adres, browsertype onder meer door gebruik van cookies.

Wie heeft toegang tot uw gegevens?

We kunnen uw gegevens doorgeven aan andere partijen. We doen dit alleen als dat echt nodig is voor onze dienstverlening of wanneer u dit wenst. Mogelijke partijen om te delen zijn:

 • IT-dienstverleners
 • Accountant
 • Samenwerkende partijen

Onze IT-dienstverleners bieden diensten zoals cloud-opslag, ons elektronisch klantenbestand, media- en advertentiediensten en het onderhoud van onze website.

Onze accountant ontvangt uw gegevens om de betaling te kunnen verwerken.

Samenwerkende partijen om uw opdracht uit te breiden.

Als de overheidsinstanties, zoals de Autoriteit Persoonsgegevens, ons ertoe verplichten, moeten wij inzicht geven in onze verwerking van persoonsgegevens.

 

Gebruik van persoonsgegevens

De Suite B.V. verwerkt alleen persoonsgegevens als we uw toestemming hebben en/ of deze informatie noodzakelijk is voor onze dienstverlening zoals het uitvoeren van de opdracht. Dit noemen we de grondslagen ter verwerking persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door ons gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Om uw opdracht uit te kunnen voeren,
 • Voor het schriftelijk versturen van opgevraagde informatie,
 • De Suite B.V. zal uw gegevens niet beschikbaar stellen aan derden, tenzij dit voor een juiste uitvoering van de opdracht noodzakelijk is en/of tenzij daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

 

Bewaartermijn persoonsgegevens

Persoonsgegevens die wij verwerken in het kader van een aan ons verleende opdracht en/of een met ons gesloten overeenkomst, bewaren wij tot de service- of garantieperiode is verlopen.

 

Inzien en wijzigen van uw gegevens

U kunt ons verzoeken om;

 • Inzage, aanpassing of verwijdering van de persoonsgegevens die De Suite B.V. ¬†over u verzamelt,
 • Beperking van de verwerking van de persoonsgegevens die De Suite B.V. over u verzamelt.

Mits, we niet verplicht zijn om deze gegevens te bewaren volgens wettelijke eisen. U kunt uw verzoek indienen door een e-mail te sturen naar [email protected].

De gegevens die u verstrekt worden alleen gebruikt voor het behandelen van uw vraag. Na voltooiing van uw verzoek worden deze gegevens verwijderd.